Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζονται αναλυτικά τα Έσοδα και Έξοδα του Σωματείου μας για το 2022

Budget2022_-2


Έκθεση ορκωτών λογιστών 2022


Shopping Basket