ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

05/11/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

 

Το Ελληνικό Παιδικό Χωριό, λαμβάνοντας υπόψη :

 • Τη υπ αριθμ. 5075/03.09.2019 Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Οικογενειακή φροντίδα δεκαέξι (16) ανήλικων κακοποιημένων παιδιών και προετοιμασία-εκπαίδευση ανάδοχων οικογενειών»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5041652 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020”

 

ΚΑΛΕΙ

Τους δυνητικούς ενδιαφερόμενους όπως υποβάλουν την σχετική αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης για την κάλυψη δεκαοκτώ (18) θέσεων εργασίας, όπως αναλύονται παρακάτω.

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Ελληνικό Παιδικό Χωριό στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο «Οικογενειακή φροντίδα δεκαέξι (16) ανήλικων κακοποιημένων παιδιών και προετοιμασία-εκπαίδευση ανάδοχων οικογενειών»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5041652, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020”, στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΞ09Β “Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας”, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), προβαίνει στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας, του ακόλουθου προσωπικού

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α:  ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

α/α Ειδικότητα Σχέση Απασχόλησης  Απασχόληση

Πλήρης/Μερική

Χρόνος
(μήνες)
1 Κοινωνικός Φροντιστής (Μητέρα, Θεία) Εξαρτημένη Πλήρης 36
2 Κοινωνικός Φροντιστής(Μητέρα, Θεία) Εξαρτημένη Πλήρης 36
3 Κοινωνικός Φροντιστής(Μητέρα, Θεία) Εξαρτημένη Πλήρης 36
4 Κοινωνικός Φροντιστής(Μητέρα, Θεία) Εξαρτημένη Πλήρης 36
5 Κοινωνική Λειτουργός Εξαρτημένη Πλήρης 36
6 Κοινωνική Λειτουργός Εξαρτημένη Μερική 36
7 Γενικών καθηκόντων Εξαρτημένη Μερική 36
8 Γενικών καθηκόντων Εξαρτημένη Μερική 36
9 Λογοθεραπευτής Εξαρτημένη Μερική 36
10 Ειδικός Παιδαγωγός Εξαρτημένη Μερική 36
11 Παιδοψυχίατρος Εξαρτημένη Μερική 36
12 Ψυχολόγος Εξαρτημένη Πλήρης 36
13 Ειδικός ψυχικής υγείας για ενήλικες Εξαρτημένη Μερική 36
14 Καθηγητής Φυσικής Εξαρτημένη Μερική 36
15 Καθηγητής Μαθηματικών Εξαρτημένη Μερική 36
16 Καθηγητής Φιλόλογος Εξαρτημένη Μερική 36
17 Καθηγητής Αγγλικών Εξαρτημένη Μερική 36
18 Καθηγητής Γερμανικών Εξαρτημένη Μερική 36

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

Οι ενδιαφερόμενοι για συνεργασία πρέπει:

 1. Να είναι Έλληνες πολίτες

Δικαιούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και πολίτες των Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (ν.2431/1996 ΦΕΚ 175/30.07.1996/τ.Α΄) με τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ.1αυτού.

Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (Ν. 4027/2011, άρθρο 9) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας: α) ΥΠ.Π.Ε.Θ., Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180 Αθήνα, τηλ. 2103443384 και 2103442322 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313331540 επιπέδου: Δ’/Γ1 (Σ.Ε.).

Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, (Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 54 006, Τηλ. 2310/997571-72-76), το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του ενδιαφερόμενου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. Δικαιούνται επίσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, εφόσον, μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γίνονται επίσης δεκτοί Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο καθώς και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.δ. 3832/1958 ως ισχύει, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους.

 1. Ως κατώτατο όριο ηλικίας για την έναρξη της συνεργασίας ορίζεται το21ο.
 • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας πουεπιλέγουν.
 1. Κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο έναρξης της συνεργασίας:

α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.

β) Να μην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ΄ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

γ) Να μην είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.

δ) Να μην έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση.

ε) Να μην τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό και των δύο προηγουμένων.

στ) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., ή Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.1 του Ν.2527/1997 ή Ν.Π.Ι.Δ. της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.2527/1997, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου και δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

 

Σημείωση: Η απονομή χάριτος δεν αίρει το κώλυμα από ποινική καταδίκη του ενδιαφερόμενου, εφόσον μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων δεν έχει εκδοθεί, κατά το άρθρο 47 παρ.1 του Συντάγματος,  διάταγμα που  να αίρει το σχετικό κώλυμα για το συγκεκριμένο ενδιαφερόμενο.

 1. Οι άντρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατ’ αναλογία του άρθρου 5 του Ν.2683/1999.

Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως Έλληνες πολίτες.

 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

Θέση Φροντιστή/Μητέρας

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Εμπειρία 1 έτους σε δομή φιλοξενίας
 • Άδεια οδήγησης Ι.Χ. αυτοκινήτου

Επιθυμητά προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτατης Σχολής
 • Εθελοντική εργασία σε σχέση με το αντικείμενο
 • Προηγούμενη εργασιακή ή εθελοντική εργασία με ομάδες παιδιών, εργαστήρια δραστηριοτήτων και ανάπτυξης δεξιοτήτων
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

 

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη:

 • Καλές δεξιότητες επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα, ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • Ικανότητα εργασίας υπό δύσκολες συνθήκες και σε καθεστώς πίεσης

Καθήκοντα:

 • Η φροντιστής θα απασχολείται στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Παιδικού Χωριού και θα υποστηρίζει την κατάλληλη λειτουργία του Σπιτιού, μέγιστης χωρητικότητας 6-8 παιδιών. Βασική του αρμοδιότητα θα είναι η παροχή καθημερινής φροντίδας στα παιδιά που διαμένουν στον ξενώνα φιλοξενίας και η εκτέλεση όλων των σχετικών καθηκόντων που της ανατίθενται προς τον σκοπό αυτό.
 • Αναλαμβάνει την καθαριότητα – επιμέλεια και τον έλεγχο του βασικού εξοπλισμού υγιεινής & καθαριότητας δωματίων και την οργάνωση γενικής καθαριότητας σε συνεργασία με τα παιδιά και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα της Δομής. Συνεργάζεται με το προσωπικό και τους φιλοξενούμενους για να τηρείται ο χώρος καθαρός. Συνεργάζεται με το διαχειριστή για αγορά αγαθών ανάλογα με τις ανάγκες και τον διαχειριστικό οδηγό του προγράμματος. Αναλαμβάνει τη διανομή βασικών αγαθών στα δωμάτια. Ελέγχει τη διαθεσιμότητα των αγαθών (αποθήκη) και αναλαμβάνουν την καταγραφή τους. Ελέγχουν την κατάσταση των φαγητών και των χώρων αποθήκευσής τους και παραλαμβάνει τα γεύματα από την τροφοδοσία.
 • Στην ευθύνη των φροντιστών/ επιμελητών είναι η 24ωρη εξασφάλιση όλων των προϋποθέσεων προστασίας του χώρου και ασφαλείας των φιλοξενουμένων, η νυχτερινή φύλαξη τα σαββατοκύριακα και τις Αργίες. Σε περίπτωση κρίσης ή επείγοντος περιστατικού, μέλος/οι της βάρδια αναλαμβάνει/νουν τη διαχείριση του περιστατικού και την ταυτόχρονη ενημέρωση του μέλους του προσωπικού που είναι σε βάρδια ετοιμότητας και λαμβάνουν οδηγίες δράσης.
 •  Φροντίζει την σωματική υγιεινή των παιδιών. Επιμελείται τον ρουχισμό των παιδιών (διανομή, ανάγκες, καθαριότητα). Παρακολουθεί την καλή υγεία των παιδιών και ενημερώνει την Κοινωνική Υπηρεσία ή μεριμνά για τη συνοδεία σε ιατρούς, νοσοκομείο σε συνεργασία. Προμήθειες (συνεργασία με τον διοικητικό) και χορήγηση ιατροφαρμακευτικής αγωγής κατόπιν υποδείξεων του γιατρού, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να τηρεί το φάκελο/βιβλίο φαρμακευτικής αγωγής της δομής.
 •  Αναλαμβάνει την προετοιμασία βραδινού ύπνου και φύλαξη/ επιστασία κατά τις βραδινές ώρες.
 • Προετοιμάζει και σερβίρει τα γεύματα στις προκαθορισμένες ώρες. Τακτοποιεί και επιμελείται την καθαριότητα του χώρου φαγητού, της κουζίνας και το πλύσιμο των σκευών. Προετοιμάζει το σχολικό γεύμα. Είναι υπεύθυνη για την καθαριότητα και τη φροντίδα της υγιεινής των οικιακών σκευών και του χώρου της κουζίνας κατά τη διάρκεια της χρήσης του στο εργασιακό τους ωράριο.
 • Αναλαμβάνει την πρωινή προετοιμασία, το ξύπνημα, την επιμέλεια φαγητού και συνοδεία των παιδιών (αν κριθεί απαραίτητο) προς και από το σχολείο.
 •  Αναλαμβάνει δράσεις δημιουργικού χαρακτήρα με τους φιλοξενούμενους, σε συνεργασία και με το επιστημονικό προσωπικό ή μόνοι τους. Υποστηρίζει το σχολικό διάβασμα. Υποστηρίζει εκπαιδευτικές και εξωσχολικές δραστηριότητες ψυχαγωγίας.
 •  Σε συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα προσωπικού, σχεδιάζουν, οργανώνουν και συμμετέχουν σε δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινότητας.
 • Συνεισφέρει στη ζωή, το περιβάλλον, και τις διαδικασίες λειτουργίας του χώρου για τη δημιουργία κοινωνικής και κοινοτικής υποστηρικτικής ατμόσφαιρας, συνεργαζόμενοι τόσο ατομικά όσο και ομαδικά με τους φιλοξενούμενους σε τυπικές και μη τυπικές συναντήσεις και δραστηριότητες.
 • Αναφέρεται στη Κοινωνική Υπηρεσία και τον Γενικό Διευθυντή.
 • Συμμετέχει υποχρεωτικά στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις που κρίνει απαραίτητες το Πλαίσιο.

 

Ιατρός –Παιδοψυχίατρος (Π.Ε.):

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

 • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής
 • Άδεια χρησιμοποιήσεως τίτλου της Ιατρικής Ειδικότητας της Ψυχιατρικής
 • Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος

 

 

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

 • Η κατοχή δεύτερου τίτλου σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης
 • Η κατοχή μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού διπλώματος
 • Η εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με την προκηρυσσόμενη θέση (μετά την απόκτηση της ειδικότητας)
 • Η γνώση ξένης γλώσσας
 • Η γνώση χρήσης Η/Υ

 

            Ψυχολόγος (Π.Ε.):

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

 • Πτυχίο Ψυχολογίας
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε υπηρεσίες  προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες γενικότερα ή παιδιά ειδικότερα
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας στην επικοινωνία με δημόσιους και ιδιωτικούς τοπικούς φορείς.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Κοινωνικές δεξιότητες και ευαισθησία.

 

 

            Ειδικός Ψυχικής Υγείας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο Ανώτατης Σχολής
 • Κατάρτιση στο τομέα της Ψυχικής Υγείας
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε υπηρεσίες  προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες γενικότερα ή παιδιά ειδικότερα
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

 

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών εργάζεται υπό εργάζεται σε συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας στην επικοινωνία με δημόσιους και ιδιωτικούς τοπικούς φορείς.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Κοινωνικές δεξιότητες και ευαισθησία.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

Ο Ειδικός Ψυχικής Υγείας σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία θα είναι υπεύθυνος για τη διαδικασία της αναδοχής, προκειμένου να παρέχει στους ενδιαφερόμενους την κατάλληλη ενημέρωση και ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Επιπλέον, θα είναι υπεύθυνος για την διαχείριση εξατομικευμένων υποθέσεων (casemanagement) και την πραγματοποίηση αξιολογήσεων για το βέλτιστο συμφέρον του κάθε παιδιού (bestinterestassessment). Παράλληλα, θα παρακολουθεί και θα εποπτεύει τους ενδιαφερόμενους αναδόχους και την ανταπόκριση αυτών  κατόπιν συνεργασίας με την Κοινωνική Υπηρεσία.

 

 

Λογοθεραπευτής :

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Πτυχίο Λογοθεραπείας
 • Απαραίτητη εμπειρία 3- 4 ετών σε κέντρο ή σε άλλο φορέα
 • Άριστες ικανότητες επικοινωνίας

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Ομαδικότητα
 • Προσαρμοστικότα/Ευελιξία

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Αναλαμβάνει συνεδρίες με παιδιά
 • Ενημέρωση Κοινωνικής Υπηρεσίας
 • Εφαρμογή συγκεκριμένου λογοθεραπευτικού προγράμματος
 • Σύνταξη αξιολόγησης για κάθε θεραπευόμενο

 

Κοινωνικός λειτουργός 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας ΠΕ ή ΤΕ,
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (θα πρέπει να αναγράφεται στο βιογραφικό)
 • Βεβαίωση εγγραφής στο ΣΚΛΕ (θα πρέπει να αναγράφεται στο βιογραφικό)
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία ενός έτους
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε δομή φιλοξενίας ανηλίκων
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (προτιμητέα γνώση γαλλικών ή γερμανικών)
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου
 • Αποδεδειγμένη εθελοντική εργασία σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη:

 • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε υπηρεσίες προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες γενικότερα ή των παιδιών ειδικότερα,
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης

Καθήκοντα

 • Την ανάληψη διαχείρισης θεμάτων που προκύπτουν στα παιδιά.
 • Τη διατήρηση αρχείου περιστατικών.
 • Την εκτίμηση και αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών των ανηλίκων και αναγνώριση περιστατικών που πιθανά χρήζουν ειδικής υποστήριξης.
 • Την οργάνωση παραπομπών των υποθέσεων που αναλαμβάνει αναφορικά με την παροχή νομικής συνδρομής, υπηρεσιών υγείας ή όποιων άλλων ζητημάτων προκύψουν ανά περίπτωση εντός και εκτός του φορέα.
 • Να κινείται στο χώρο έτσι ώστε να παρατηρεί και να συνεισφέρει στη ζωή, το περιβάλλον και τις διαδικασίες λειτουργίας του χώρου για τη δημιουργία κοινωνικής και κοινοτικής υποστηρικτικής ατμόσφαιρας.
 • Τη διαμόρφωση, σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία, του ατομικού πλάνου δράσης του ανήλικου.
 • Συνοδείες σε νοσοκομεία και σε άλλες υπηρεσίες ή δραστηριότητες, κατά τη διάρκεια της βάρδιας της.
 • Την ευθυγράμμιση με τις υποδείξεις της ομάδας συντονισμού σχετικά με τα καθήκοντα της, καθώς και την τυχόν προσαρμογή αυτών σε επείγουσες καταστάσεις

 

            Υπάλληλος Γενικών Καθηκόντων

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

 • Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητες διαπραγμάτευσης
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Εμπειρία σε συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις
 • Δίπλωμα οδήγησης Δ΄ κατηγορίας

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Προηγούμενη απασχόληση και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες
 • Εθελοντική εργασία

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 

 • Φροντίδα καθημερινής διαβίωσης των παιδιών και εφήβων
 • Διευθέτηση των ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη διαμονή των παιδιών
 • Έλεγχος για τυχόν ανάγκη επιδιορθώσεων, προσθηκών, αποκατάσταση βλαβών και συνεργασία με το αρμόδιο προσωπικό του Σωματείου για την διευθέτηση αυτών
 • Διεκπεραίωση διαδικασιών σε επιχειρήσεις κοινής ωφελείας
 • Κυλιόμενο ωράριο σε 8ωρες βάρδιες

 

 

            Καθηγητής (πολλαπλές ειδικότητες)

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο αντίστοιχης επιθυμητής θέσης
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 3 ετών
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (MS Office, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης)
 • Καλές δεξιότητες επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα, ευελιξία και προσαρμοστικότητα

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Παρακολούθηση σεμιναρίων για την προστασία ανηλίκων
 • Προηγούμενη απασχόληση και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες

 

Ειδικός Παιδαγωγός

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο παιδαγωγικών επιστημών δημοτικής εκπαίδευσης
 • Τριετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στην οργάνωση και εφαρμογή εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών προγραμμάτων σε παιδιά η/και σε άλλες ευπαθείς κοινωνικά ομάδες
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η.Υ.
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 •  Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας και στην επικοινωνία με δημόσιους και ιδιωτικούς τοπικούς φορείς.

 ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις επιστήμες της ειδικής αγωγής και της ψυχολογίας
 •  Εμπειρία στην οργάνωση εργαστηρίων και δραστηριοτήτων μη τυπικής  εκπαίδευσης, ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και δημιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου
 • Ειδικές γνώσεις και εμπειρία στα θέματα της ένταξης στην εκπαίδευση  και της σχολικής διαρροής
 • Εμπειρία παροχής εθελοντικών υπηρεσιών

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών των εξυπηρετούμενων παιδιών
 • Οργάνωση μαθημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας
 • Ένταξη των εξυπηρετούμενων παιδιών στη τυπική εκπαίδευση και υποστηρικτική παρακολούθηση της σχολικής φοίτησης
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
 • Συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων φοίτησης των παιδιών
 • Οργάνωση παιδαγωγικών δραστηριοτήτων και εργαστηρίων μη τυπικής εκπαίδευσης
 • Συνοδεία παιδιών σε επιμορφωτικές, δημιουργικές, ψυχαγωγικές και ενταξιακές δραστηριότητες
 • Οργάνωση εθελοντικών υπηρεσιών
 •  Συμμετοχή στις προγραμματισμένες συναντήσεις του προσωπικού, στις εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις που κρίνει απαραίτητες το Πλαίσιο

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

 

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν έως τις 20/11/2019 μέσω email στο ellinikopaidikoxorio@gmail.com τα κάτωθι, με τίτλο «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος- θέση εργασίας ενδιαφέροντος».

1.Βιογραφικό Σημείωμα

2.Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση  – θέση εργασίας ενδιαφέροντος-

 

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι:

1.Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών

2.Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

3.Φωτοαντίγραφο Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος, όπου απαιτείται.

Η τελική επιλογή θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο και ύστερα από συνέντευξη. Σ’ αυτή τη διαδικασία της τελικής επιλογής θα κληθούν να συμμετάσχουν οι υποψήφιοι,  οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις και ταυτόχρονα συγκεντρώνουν, συγκριτικά, τα περισσότερα προσόντα. Η Επιτροπή Δ.Σ. μετά από εκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των καλουμένων ενδιαφερομένων καταρτίζει πίνακα πρόσληψης  και τον υποβάλει μαζί με το σχετικό πρακτικό  Δ.Σ. του Ελληνικού Παιδικού Χωριού για δημοσιοποίηση.

 

Ο Πίνακας Κατάταξης αναρτάται στα Κεντρικά Γραφεία του Ελληνικού Παιδικού Χωριού (Κ. Κεραμοπούλου 11, Θεσσαλονίκη) καθώς και, στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Παιδικού Χωριού (www.paidikoxorio.gr).

 

 

Οι θεματικές ενότητες αξιολόγησης των ενδιαφερομένων έχουν ως εξής :

 

Α. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

 

Β. ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΙΝΗΤΡΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 

Γ. ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 

Δ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

 

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα ένστασης κατά του πίνακα κατάταξης μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από της επομένης της ανάρτησης του. Οι ενστάσεις εξετάζονται από το Δ.Σ., το οποίο αποφαίνεται με αιτιολογημένη απόφασή του. Κατά την εξέταση της ένστασης παρίσταται ο Γενικός Διευθυντής.

 

Μετά την εξέταση των ενστάσεων, το Δ.Σ. οριστικοποιεί τον πίνακα κατάταξης και τα αρμόδια όργανα του Ελληνικού Παιδικού Χωριού  καλούν, τον ενδιαφερόμενο που θα συνεργαστεί με τo Σωματείο, να υπογράψει εντός ευλόγου χρόνου τη σχετική σύμβαση. Σε περίπτωση αρνήσεως αποδοχής της συνεργασίας από τον επιλεγέντα, τη θέση του καταλαμβάνει ο αμέσως επόμενος σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.

 

Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει την 05/11/2019 ημέρα Τρίτη και λήγει την 20/11/2019 ημέρα Τετάρτη.

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από την 05/11/2019 ή που θα υποβληθούν μετά την

20/11/2019, δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.

 

ΕΙΔΙΚΕΣΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση. Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για ειδικότητες της ίδιας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από την περαιτέρω διαδικασία.

 

Τονίζεται ιδιαιτέρως, ότι τα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον ενδιαφερόμενο στην αίτηση συμμετοχής του, πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

 

Από το περιεχόμενο των αποδεικτικών εγγράφων ή βεβαιώσεων πρέπει να προκύπτει ότι το συγκεκριμένο προσόν, κριτήριο ή ιδιότητα υπήρχε κατά την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

 

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς συνυποψήφιους, τα οποία αποτέλεσαν τη βάση της αξιολόγησης των ενδιαφερομένων, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματα τους κατά των σχετικών αποφάσεων ή πινάκων, σύμφωνα με την νόμιμη διαδικασία.

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 2310 677556 (11:00 – 13:00).

 

Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί, επί δύο συνεχείς ημέρες σε μία (1) τοπική εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, καθώς και στο Διαύγεια. Επίσης θα δημοσιευθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Σωματείου www.ellinikopaidikoxorio.gr και θα αναρτηθεί στα Κεντρικά Γραφεία του Σωματείου.

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ζωή Δανιηλίδου

image005

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ στο ΦΙΛΥΡΟ

Μπορείτε να μας στείλετε ένα email και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.

Not readable? Change text. captcha txt